Message

Posted by Riya in Marathi 4Y
जो नेहमी हसत असतो त्याला "HAS MUKH" म्हणतात..... आणि ज्याचं हसणं कायमच बंद होत त्याला "HUS BAND" म्हणतात.
0 Dislikes Comments

Comments